Mødre i Bønn-bønnetime er delt opp i fire trinn: Lovprisning, syndsbekjennelse, takk og forbønn. For å sikre god tid til å be for barna, skolen og ledelsen, beregner en ca 25 minutter til lovprisning, syndsbekjennelse og takk, og ca 35 minutter til forbønn.

Lovprisning

Hver bønnetime i Mødre i Bønn starter med å lovprise Gud for hans karakter og egenskaper, ved hjelp av Hans ord. Troen vår blir styrketnår vi ber tilbake til Gud hva han sier om seg selv, lovpriser Ham for hvem Han er og ikke for hva Han har gjort. Denne stunden er ikke til å takke for bønnesvar eller forbønn. Denne stunden er viet til å tilbe Gud og rette blikket på Han.

Følgende illustrerer metoden for samstemt lovprisning av Gud. Lederen velger en egenskap for Gud, for eksempel Hyrde. Velg vers som belyser denne egenskapen, for eksempel Sal 23,1 og Jes 40,11. Les teksten høyt. Sal 23,1 «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.» Les så Jes 40,11 «Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt.»

Lederen kan f.eks. så begynne med å be: «Kjære Gud jeg priser deg for at du er en Gud som møter alle dine barns behov, som en hyrde som forsørger sine sauer.»

En annen mor vil kanskje fortsette med å be: «Jeg er enig, Herre. Jeg gleder meg over at du tar så godt vare på oss. Akkurat som en hyrde kjenner sine sauer, kjenner du våre behov.»

En tredje mor vil kanskje be: «Vi priser deg for at du har gitt oss det flotte bildet av deg selv som hyrde, en som forstår oss og samler oss i dine armer, og bærer oss tett til ditt hjerte.» Å lovprise Gud som hyrde fortsetter så til en kjenner seg ferdig med dette temaet.

Følgende skjer når vi priser Gud:

 • Gud får den æren som tilhører ham alene.
 • Vi stadfester, proklamerer og bekjenner hvem Gud er og hva han gjør.
 • Tilbedelse er godt for oss. Den gir frihet og oppmuntring i livet vårt fordi vi fokuserer på Gud og ikke på situasjonen som vi står i.
 • Lovsang gjør at vi løfter blikket mot Gud og det gir oss en trygg og stødig ånd.
 • Lovsang og tilbedelse driver bort den ondes makt og han må vike fra oss.
 • 2 Krøn 20, 22 (tilpasset) «Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, ble fienden slått.»

Syndsbekjennelse

Etter en tid med tilbedelse, viser kanskje Gud deg ting i livet ditt som ikke er etter hans vilje. Gruppelederen inviterer hvert gruppemedlem til å ta noen minutter til stille bekjennelse. Jes 59, 2: «Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans så han ikke hører dere.» Gud sier at han ikke vil svare på bønnene hvis vi har synder som vi ikke har bekjent. Vårt forhold må ikke bare være rett med Ham, men også med våre medmennesker, hvis vi ønsker at Gud skal høre og svare på våre bønner. Hvordan bekjenner vi syndene våre når Den Hellige Ånd har overbevist oss om vår synd?

 1. Nevn synden spesifikt, og gi Gud rett i at det er synd.
 2. Omvend deg fra synden. Dette vil føre til en endret holdning og handling hos deg.
 3. Takk Gud fordi han har tilgitt synden din p.g.a. Jesu død på korset. 1 Joh 1, 9 «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.»
 4. Be om at du blir fylt og ledet av Den Hellige Ånd. Overgi din vilje og omvend deg til Gud.
  Oppfordring: Ef 5,18b «...bli heller fylt av Ånden.».
  Løfte: 1 Joh 5,14-15 «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.»
 5. Takk Gud, i tro på Guds løfter, for at han har fylt deg med Den Hellige Ånd. Stol ikke på dine følelser. Vår autoritet er Guds løfter i Bibelen, ikke følelsene våre.

Takk

Under dette trinnet ber vi takkebønner, vi uttrykker takknemlighet for Guds svar på våre bønner. Apostelen Paulus formaner oss: «Takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.»
1 Tess 5,18. I Salme 50, 23 står det at Guds Ord sier at vi ærer Gud når vi takker ham: «Den som bringer takkoffer, ærer meg.» I stedet for å bruke tid til å fortelle om bønnesvar, be takkebønner.

De andre mødrene vil delta i samstemt bønn og takke Gud sammen med deg. Her er et eksempel:

Den første moren: «Kjære Gud, jeg takker deg for at sønnen min har fått en venn på skolen som også er kristen.»

Den andre moren: «Takk for din tidsplan. Du Gud, visste hvor ensom han var og hvor nødvendig det var for han å få en likesinnet venn for å vokse sterkere i troen.»

Den tredje moren: «Vi takker deg Gud for din nåde og at du sørger for ham på alle måter.» Når et takkeemne er ferdig bedt, kan en annen mor begynne å takke for et nytt bønnesvar, osv. Prøv å bruke denne tiden kun til takk. Det kan være fristende å komme med bønneemner, men prøv å være konsentrert om å takke.

Forbønn

I denne delen av bønnetimen kommer vi til Gud i forbønn for barna våre, medelever, lærere, skoleledelsen, skolerelaterte bekymringer og Moms in Prayer International/Mødre i Bønn. Hvis gruppen din er stor, kan det være greit å dele seg opp i mindre grupper på to eller tre. Det gir mer tid til å be spesielt for hvert enkelt barn.

Bønn for barna:

Gruppelederen deler et bibelvers som kan brukes når en ber for barna. Når vi ber og setter barnets navn inn i verset, vil kraften av Guds ord drive bort vår angst og frykt og skape tro i våre hjerter. Husk at tro tar Gud på ordet og handler etter det. Det aksepterer Guds ord uansett omstendigheter, hva verden sier eller hva vi føler.

Her er et eksempel på hvordan vi kan be samstemt for barna våre ved å bruke Kolosserne 1,10-11: «Jeg ber om at .................................................... kan leve et liv som er deg Herre verdig, og som helt og fullt er til glede for deg så han/hun bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til deg Gud. Jeg ber om at kraften fra din herlighet skal gi .................................................... styrke, så han/hun alltid er utholdende og tolmodig.»

Den første moren: «Kjære Gud, jeg ber om at du må hjelpe Mathias slik at han kan oppføre seg som en som ønsker å følge deg i alle ting, bære frukt i gode gjerninger og vokse i kjennskap til deg Gud.»

Den andre moren: «Ja Far, jeg ber om at Mathias må styre sitt liv som en kristen, uansett omstendighetene.»

Den tredje moren: «Ja, kjære Gud, åpne du øynene hans slik at han kann leve slik som du vil. La han se at når han er lydig mot deg vil han oppleve velsignelse.» Be alle bønner for Mathias som Den Hellige Ånd minner dere om I forhold til bibelverset.

Be så for andre behov, som frelse, bekymringer i forhold til lærer, karakterer, valg av venner, kommunikasjon hjemme o.s.v. Du kan notere disse bønneemnene i stikkordform på Bønnearket. Når dere opplever at dere har bedt ferdig for Mathias, setter neste mor sitt barns navn inn i verset og mødrene dekker dette barnet med forbønn o.s.v.

 

Klikk her for å finne dette som pdf.

Firetrinnsbønn demonstasjons video (engelsk tale)

Se hvordan en Mødre i Bønn gruppe ber Firetrinnsbønn: Tilbedelse, syndsbekjennelse, takk og forbønn. Denne videon har er en komprimert bønnetime (8.38 min)

 

4 Steps NO 9.10