1. Vi tror at Bibelen er inspirert av Den Hellige Ånd og at den er Guds ord, uten feil. Den er eneste autoritet for vår tro og vårt liv.
  2 Mos 4,1; Sal 19,8-10; Ordsp 30,5-6; 1 Kor 2,13; Gal 1,8-9; 2 Tim 3,15-17; 2 Pet 1,20-21; Joh Åp 22,18-19
 2. Vi tror på en Gud som er åpenbart for evig i tre personer: Gud Fader, Guds Sønn og Gud Den Hellige Ånd.
  1 Mos 1,1-3; Jes 44,6-8; Matt 28,19-20; Mark 12,29; Joh 1,1-4; Apg 5,3-4; 2 Kor 13,13
 3. Vi tror på Gud Fader, den allmektige, fullkommen i hellighet, visdom, kraft og kjærlighet. Vi tror at han i nåde bryr seg om alt som skjer med et menneske. Vi tror han hører og svarer bønn og at han frelser alle fra synd og død, de som kommer til ham gjennom Jesus Kristus.
  1 Mos 21,33; Jes 40,28; 2 Mos 33,14; Joh 4,24; Joh Åp 4,8; Rom 11,33-34;  Jer 32,17; Ef 1,19-20; Jer 31,3; Rom 5,8; 2 Sam 24,14; 1 Joh 5,14-15
 4. Vi tror at Jesus Kristus er Guds enbårne Sønn og vår Frelser. Vi tror på hans guddommelighet, at han er født av jomfru Maria, på hans syndfrie liv, hans undergjerninger, hans stedfortredende og forsonende død på korset, på hans legemlige oppstandelse og himmelfart. Vi tror at han nå sitter ved Guds høyre hånd, at han går i forbønn for sitt folk og på hans gjenkomst i kraft og herlighet.
  Joh 1,1-2.14.18; Joh 3,16; Hebr 4,14; Luk 1,34-35; 24,2; Rom 3,23-26; 8,34; Mark 8,38; Matt 24,30; 1 Kor 15,3-4.
 5. Vi tror på Gud, Den Hellige Ånd, vår hjelper og trøster. Vi tror på hans daglige ledelse og åpenbaring av sannheten. Vi tror at han overbeviser om synd, rettferdighet og dom, og at han tar bolig i oss ved gjenfødelsen - og slik gjør det mulig for en kristen å leve et gudfryktig liv.
  Joh 3,5-8 14,16-17; 16,13-14; Apg 1,8; 1 Kor 12,13; Ef 4,30-32; 5,18
 6. Vi tror at alle er født med en syndig natur, skilt fra Gud og derfor trenger frelse. Vi blir nye skapninger gjennom en gjenfødelse ved Den Hellige Ånd. Det skjer når vi bekjenner våre synder og tar imot Jesus Kristus som Herre og Frelser.
  Joh 3,5-8; Ef 1,7-8; 2,8-9; Tit 3,5-6; 1 Pet 1,23; Apg 2,21
 7. Vi tror på legemets oppstandelse for både kristne og ikke-kristne; de frelste til evig liv og de ufrelste til evig fortapelse.
  Luk 16,19-26; 2 Kor 5,8; Fil 1,23; 2 Tess1,7-9; Joh. Åp 20,11-15
 8.  Vi tror på en åndelig enhet/fellesskap av troende i vår Herre Jesus Kristus.
  Matt 28,19; Apg 2,42-47; Rom 15,5-6; 1 Kor 11,23-26;12,13.

 

Click here to view as a pdf